ОВЖИНДОХ

Овжин зан гаргах, овжин учир зохисгүйдэх