овжин арга
нөхцөл байдлыг өөрт ашигтайгаар эргүүлэх овтой зальжин арга мэх