нөхцөл байдлыг овжин ашиглах
сэргэлэн овтой зан гаргаж, нөхцөл байдлыг өөрт ашигтайгаар эргүүлэх