НАВЧГАНАХ

Байн байн навчийх: *навчганан явах (ихэд уруу царайлан явах).