НАВЧИРХАГ

1. Навч ихтэй: навчирхаг ургамал (а. Навч ихтэй ургамал; б. Навчтай төстэй ургамал), дэлгэрэнгүй...


2. Навчтай төстэй.

навчирхаг ургамал а. Навч ихтэй ургамал; б. Навчтай төстэй ургамал
навчирхаг холс иш нь гурав дөрвөн тохой өндөр, хөндий голтой, тод үетэй, навч нь далбагар том, намар болоход хөвөөгөөрөө цайрдаг нэгэн зүйл холс