НАВЧГАРДУУ

Навчгар байдалтай: навчгардуу бөмбөг (аль нэг хэсгээрээ бага зэрэг хонхойсон бөмбөг).