НАВЧГАРДАХ

Хэтэрхий навчгар болох, навчгарын учир зохимжгүйдэх.