НАВЧГАР

Хөндий зүйлийн дотогш цөмөрч шамбийсан нь: навчгар хамар (нимгэн, навтгар хамар).