ааштай морь
а. Омголон морь; б. Муу зан сурсан морь