АВ III

1. Зан авир тогтворгүй: ав зан (хувирамтгай зан);


2. Хөнгөмсөг, сээтгэнүүр: ав жороо хөнгөмсөг  зан).

Ижил үг:

АВ I

АВ IV:

АВ II