АВААЛ

Угийн биш, авмал юм, авсан юм: аваал эд (авсан эд юм).