АВААС

Бөгөөс, болбоос - Хожмын өдөр намайг оногдсон үүргээ биелүүлж чадсан л гэж хүн ард маань үзэх аваас миний дэлгэрэнгүй... Д.Гармаа. Уулс өвгөрөх цаг.