АВАГДАХ

Бусдад авуулах: арга хэмжээ авагдах (зэмлэл шийтгэл хүлээх) - Тэр арга хэмжээ авагдахыг юмын дэлгэрэнгүй... Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг.