АВАГЛАХ II:
/ хуучирсан /

мэдээ аваглах (мэдээ хүлээж авах).

Ижил үг:

АВАГЛАХ I