АВАЛДАА

Уялдаа, нийц, авцалдаа: авалдаа муутай (уялдаа холбоо муутай), авалдаа сайтай дэлгэрэнгүй...

авалдаа муутай уялдаа холбоо муутай
авалдаа сайтай авалцаатай
утгын авалдаа утгын холбоо
авалдаа холбоо авцалдаа холбоо