АВАЛТАЙ

Авбал зохилтой; Сайтар шамдан зүтгэж хааны алдрыг авалтай, дууны манлай энэ болой. Монгол уртын дууны бичмэл цоморлог., өгөл авалтай [хоршоо] (харилцан өөр хоорондоо өгч авалцах).

өгөл авалтай харилцан өөр хоорондоо өгч авалцах