АВАЛЦААТАЙ II
Бие биедээ аваа өгөөтэй.
Ижил үг:

АВАЛЦААТАЙ I