АВАЛЦУУЛАХ

1. Шатах зүйлд гал хүргэх: буу авалцуулах (бууны цэнэгийг бааруулахгүй асаах), гал дэлгэрэнгүй... (гал асаах) - Яндаг хэдүйнээ гаднаас бяцхан тулгаа оруулан ирж майхны голд тулан гал авалцуулан завдаж байлаа. С.Дашдооров. Хатан туулын ус;


2. [шилжсэн] Хэрэлдүүлэх, зодолдуулах, тэмцэлдүүлэх: хонзонтой хоёрыг авалцуулах (хонзонтой хоёрыг тэмцэлдүүлэх).

буу авалцуулах бууны цэнэгийг бааруулахгүй асаах
гал авалцуулах гал асаах
хонзонтой хоёрыг авалцуулах

хонзонтой хоёрыг тэмцэлдүүлэх