АВАМГАЙ

1. Хүнээс юм авахдаа сурамгай: авамгай зантай (хүнээс юм авч сурсан зантай);


2. Дуулгавартай: үг авамгай хүүхэд (хүний хэлсэн үгийг ойлгож, тэр дор нь тусгаж авдаг хүүхэд) - Миний муу хүү ч хүний үг авамгай дэлгэрэнгүй... Яриа.

авамгай зантай хүнээс юм авч сурсан зантай
үг авамгай хүүхэд хүний хэлсэн үгийг ойлгож, тэр дор нь тусгаж авдаг хүүхэд