АВАНГАР

Хомхой, хэтэрхий шунахай, олз ашигт ханахыг мэдэхгүй: авангар зан (хомхой зан).