АВАНХАЙЛУУЛАХ

Бусдын уршиг нөлөөнд автах, татагдах.