АВАРГАДАХ

1. Хүч чадлаар ааглах, дийлэх;


2. Хэт томдох, хэмжээнээс хэтрэх.