АВАР :

авар тавар (энд тэнд, армаг тармаг, тархай бутархай).