АВАНХАЙ

Уршиг, нөлөө ихтэй, өөртөө татах нөлөө бүхий: аванхай ихтэй (уршиг ихтэй).