АВАНХАЙЛАХ

Бусдыг уршиг нөлөөндөө татан оруулах, араасаа дагуулах; уруу татах: дүүгээ аванхайлах (дүүдээ муугаар нөлөөлөх).