АВАМТГАЙ

1. Хүнээс юм авах нь их, байнга авдаг - Уршигт бичээч, авамтгай түшмэлийг цөм алж бараад, улаан зүрх, шударга дэлгэрэнгүй... Гүларанс. Улсын төлөө;


2. Дуулгавартай: үг авамтгай (хүний үгэнд оромтгой) - Уг нь ч манай Ганбаатар хүний үг авамтгай бузгай залуу байгаа юм. дэлгэрэнгүй...С.Пүрэв. Айлын бүсгүйг мартахгүй.