АВАЛЦАГЧ II

Юмыг авч өгөлцдөг хүн ба байгууллага: авалцагч тал (юмыг авч өгөлцөх этгээд).

Ижил үг:

АВАЛЦАГЧ I