АВАЛЦАГЧ I

1. Тэмцэгч, хэрэлдэгч этгээд;


2. Хялбар авалцдаг: авалцагч бодис (галд шатамтгай бодис).

Ижил үг:

АВАЛЦАГЧ II