АВАЛЦМАЛ

1. Нэгэнт авалцсан юм;


2. [хэл шинжлэл] Залгамал, угсармал: авалцмал хэл (залгамал хэл).