АВАЛЦААГҮЙ I

Өөр хоорондоо холбоогүй, уялдаагүй: авалцаагүй яриа (холбоо муутай, ойлгомжгүй яриа) - Бат айж дэлгэрэнгүй... Н.Банзрагч. Зам., хоорондоо авалцаагүй (хоорондоо уялдаа холбоогүй), хэл авалцаагүй (харилцан мэдээ хүрээгүй).

авалцаагүй яриа холбоо муутай, ойлгомжгүй яриа
хоорондоо авалцаагүй хоорондоо уялдаа холбоогүй
хэл авалцаагүй харилцан мэдээ хүрээгүй
Ижил үг:

АВАЛЦААГҮЙ II