АВАЛЦААГҮЙ II

Бие биедээ аваа өгөө байхгүй.

Ижил үг:

АВАЛЦААГҮЙ I