АВААТАЙ

1. Хүнээс эд юм авдаг бас өгдөг зантай: аваатай өгөөтэй [хоршоо] (а. Харилцан бие биедээ тус дэм дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Харилцан хүч тэнцүү: өгөөтэй аваатай бөхчүүд (бие биенээ давж унаж байдаг хүч тэнцүү бөхчүүд).

аваатай өгөөтэй

а. Харилцан бие биедээ тус дэм болдог; б. Хүч чадал харилцан тэнцүү

өгөөтэй аваатай бөхчүүд бие биенээ давж унаж байдаг хүч тэнцүү бөхчүүд