АНГИД

1. Тусгай, тусдаа, салангид - Үхэр, хонь хоёроо ангид өвөлжүүлэв. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж., дэлгэрэнгүй...


2. Этгээд, өөр - Олз идэш олон ядагч хүн хийгээд уул модонд явагч араатан хоёрын ахуй бие ангид боловч алан идэхийн агаар нэгэн буй. дэлгэрэнгүй... ангид амьтан (этгээд амьтан), ангид зантай (өөр зан авиртай), ангид хас [зурхай] (Тэнгэрийн өмнөд этгээдэд Авиз, Мэргэдийн суудал, Савын яам, Тэнгэрийн зоосны ордын хооронд орших гурван одны орд);
3. Гадна, түүнчлэн - Тэр үед Чулууны эцэг Торхан Шира тайчууд аймаг лугаа тааралцах үгүй болж ангид суусан юм. В.Инжаннаши. Хөх судар., үүнээс ангид (үүнээс гадна).

үүнээс ангид үүнээс гадна
ангид байх тусгай байх
ангид амьдрах

а. Тусдаа амьдрах; б. Өөрөөр амьдрах

ангид орших тусдаа ганцаар байх
ангид амьтан этгээд амьтан
ангид зантай өөр зан авиртай
ангид хас Тэнгэрийн өмнөд этгээдэд Авиз, Мэргэдийн суудал, Савын яам, Тэнгэрийн зоосны ордын хооронд орших гурван одны орд