ангид хас
/ зурхай /
Тэнгэрийн өмнөд этгээдэд Авиз, Мэргэдийн суудал, Савын яам, Тэнгэрийн зоосны ордын хооронд орших гурван одны орд