АНГИДАХ

1. Ангид болох, тусгаарлах, салах, ангижрах: ёсноос ангидах (ёс журмаас гадуур болох);


2. Этгээд өөр байх.

Ижил үг:

АНГИДАХ