МАЛТАЦ I

1. Малтсан гүний хэмжээ;


2. Малтах ажлын ахиц, дэвшил: малтац муутай (малтах ажлын ахиц муу байдал);
3. Малтаж гаргасан юм.

Ижил үг:

МАЛТАЦ II