луугар тэрэг
төмөр мөөртэй маш хүдэр хүнд аян жингийн тэрэг