ЛАВ VI:

лав лав хийх (ховдоглон үмхлэх).

Ижил үг:

ЛАВ I

ЛАВ II

ЛАВ III

ЛАВ IV

ЛАВ V: