КОНСПЕКТ

Заах хичээлийн агуулгыг товчлон бичсэн хураангуй: конспект батлуулах (хураангуй тэмдэглэл батлуулах), дэлгэрэнгүй...

конспект батлуулах хураангуй тэмдэглэл батлуулах
конспект бичих товч тэмдэглэл бичих
конспект үзүүлэх төлөвлөн бичсэн хураангуй үзүүлэх
конспект тэмдэглэл хураангуй тэмдэглэл