КОНТАКТ II:

контакт линз (нүдний болорт нааж хэрэглэдэг линз).

Ижил үг:

КОНТАКТ I