КОНТРОЛЬДОХ
/ этгээд /

Биеэ сэрэмжлэх, өөрийгөө хянах.