КОНЦЕСС

Улс хоорондын хэлэлцээ; улс төрийн газрын баялгийг ашиглах, үйлдвэр, байгууламж бүтээн босгох эрхийг өөр улс, иргэнд олгосон гэрээ: төмөр дэлгэрэнгүй... (төмөр зам барих гэрээ).