КОПИДОХ

Хуулбарлах, уг эхээс буулган олшруулах, хэвлэх.