КОСИНУС

Тригонометрийн тэгш өнцөгт гурвалжны талуудын харьцаагаар илэрхийлэгдэх зургаан функцийн нэг: косинусын дэлгэрэнгүй... (тэгш өнцөгт гурвалжны талуудын харьцаагаар илэрхийлэгдэх хууль).