КОРРЕКТОР

Хэвлэлийн үсэг хянагч: хэвлэлийн корректор (хэвлэлийн хянагч).