КОРЬ
/ анагаах /

Улаан бурхан, улаан цэцэг өвчин: корь гарах (улаан бурхан өвчин гарах), корь өвчин дэлгэрэнгүй...

корь гарах улаан бурхан өвчин гарах
корь өвчин улаан бурхан өвчин
корь тусах улаан цэцэг өвчин хүрэх