КОНЦЕРН

1. Худалдаа үйлдвэрлэлийн монополит нэгдэл;


2. Компаниудыг нэгтгэсэн байгууллага.