КОНУС

Шоовон; тэгш өнцөгт гурвалжны нэгэн катетыг тойруулан эргүүлэхэд үүсдэг геометр бие, шовхолжин: конус дэлгэрэнгүй... (бэхлэгдсэн нэгэн цэгийг дайрч, өгөгдсөн муруй дээгүүр хөдөлж байгаа шулуун шугамын үүсгэх гадарга), конус огтлол (дугуй шоовонгийн оройг дайраагүй хавтгайгаар огтлоход үүсэх шугам).

конус гадарга бэхлэгдсэн нэгэн цэгийг дайрч, өгөгдсөн муруй дээгүүр хөдөлж байгаа шулуун шугамын үүсгэх гадарга
конус огтлол дугуй шоовонгийн оройг дайраагүй хавтгайгаар огтлоход үүсэх шугам