КОНТАКТ I

Холбоо, харилцаа, нийллэг, хэлхээ.

Ижил үг:

КОНТАКТ II: