КОНТРАКТ

Заасан хугацаанд тодорхой нөхцөлөөр нэг тал нь нөгөөдөө ямарваа нэгэн зүйл хийж өгөхөөр үүрэг хүлээж амаар болон дэлгэрэнгүй...